Гэр хашаа байшингийн хүртээмжтэй даатгал
Хүртээмжтэй даатгал

Гэр хашаа байшингийн хүртээмжтэй даатгал

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Гэр, хашаа, байшин.

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Байгалийн
 • Галын
 • Цахилгаан эрчим хүчний

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

д/д Даатгалын эрсдэл Үнэлгээ Хураамжийн хувь Хураамж
/жил. төг/
Хураамж
/сар.төг/
1 Гэр, Байшин 1,000 000₮ 2.34 % болон түүнээс дээш 23,400₮ 1,950₮
2 Хашаа 1,000 000₮ 23,400₮ 1,950₮
  Дүн 2 000 000₮ 46,800₮ 3,900₮

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Даатгуулагчийн овог, нэр.
 • Даатгуулагчийн регистрийн дугаар.
 • Оршин суугаа хаяг.
 • Даатгуулах гэж буй хөрөнгийн байршил, хаяг.

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл.
 • Даатгалын баталгааны эх хувь.
 • Цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн болон газар эзэмших гэрчилгээний эх хувь
 • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тогтоосон акт материал.
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт.
 • Хохирлын үнэлгээний акт.
 • Даатгалын тухай хуулийн 8.4 заасан дээрх материал
Эрсдэл Эрсдэл
Үндсэн эрсдэл Бусдын амь нас, эрүүл мэнд
Нэмэлт эрсдэл Бусдын эд хөрөнгө
Шүүхийн зардал
ДҮН
Эрсдэлүүд Эрсдэлүүд Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн Хагас боловсруулсан бүтээгдхүүн
Үндсэн Байгаль
Нэмэлт Галын
Ус алдалт
Хулгай, дээрмийн
ДҮН 0.0% 0.0% 0.0%
Хамгаалагдах эрсдэлүүд Хураамжийн хувь Хамгаалагдах хувь
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Галын эрсдэл 100%
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох 100%
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн 80%
6 Жижиг эд ангийн хулгай 100%
7 Их биеийн хулгай 70%
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн 90%
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн 50%
  Нийт  

Гишүүн нэвтрэх

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТСАН?