Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал
Иргэдийн даатгал

Хүүхдийн гэнэтийн ослын даатгал

ХЭН ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • 0-18 насны Хүүхдийн бүх төрлийн гэнэтийн осол.

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Бүх төрлийн гэнэтийн осол

ДААТГАЛЫН ҮНЭЛГЭЭ, ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Даатгалын үнэлгээ 500,000 төгрөг.
 • Даатгалын хураамж 12,000 төгрөг.

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Даатгуулагчийн эцэг, эхийн цахим үнэмлэх
 • Овог нэр
 • Төрсөн он сар өдөр
 • Регистерийн дугаар
 • Хаяг
 • Эцэг /эх/-ийн Утас, факс, и-мэйл

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Эмчлүүлсэн тухай магадлагаа болон эмнэлгийн тодорхойлолт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон байнгын амбулторын хяналтанд байсан бол үргэлжилсэн хугацаа, /Уг баримтанд даатгуулагчийн овог нэр, өвчний онош, эмчлүүлсэн хугацааг тодорхой зааж тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна/.
 • Даатгалын баталгаа, 
 • Нөхөн төлбөрийн маягтыг Даатгагчаас авч бөглөнө.
 • Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт (эмнэлгийн акт, эмчилгээний карт, цагдаагийн тодорхойлолт, онцгой байдлын комиссын акт)
 • Төрсний гэрчилгээ
 • Эцэг /эх/-ийн цахим үнэмлэхний хуулбар, дансны дугаар 
Эрсдэл Эрсдэл
Үндсэн эрсдэл Бусдын амь нас, эрүүл мэнд
Нэмэлт эрсдэл Бусдын эд хөрөнгө
Шүүхийн зардал
ДҮН
Эрсдэлүүд Эрсдэлүүд Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн Хагас боловсруулсан бүтээгдхүүн
Үндсэн Байгаль
Нэмэлт Галын
Ус алдалт
Хулгай, дээрмийн
ДҮН 0.0% 0.0% 0.0%
Хамгаалагдах эрсдэлүүд Хураамжийн хувь Хамгаалагдах хувь
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Галын эрсдэл 100%
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох 100%
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн 80%
6 Жижиг эд ангийн хулгай 100%
7 Их биеийн хулгай 70%
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн 90%
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн 50%
  Нийт  

Гишүүн нэвтрэх

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТСАН?