Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал
Иргэдийн даатгал

Тээврийн хэрэгсэлийн даатгал

Юуг даатгуулах вэ?

  • Иргэд, байгууллага, аж ахуйн нэгжийн автотээврийн хэрэгсэл.

Ямар эрсдэлүүдээс даатгуулах вэ?

Хамгаалагдах эрсдэлүүд
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл
2 Байгалийн эрсдэл
3 Галын эрсдэл
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн
6 Жижиг эд ангийн хулгай
7 Их биеийн хулгай
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн
Тооцоолуур

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

Даатгалын үнэлгээг хэрхэн тооцох вэ?
Даатгалын үнэлгээг тогтоохдоо даатгагч, даатгуулагч нар харилцан тохиролцож дараах үнийн аль нэгийг сонгоно. Үүнд:
  • Зах зээлийн тухайн үеийн үнэ
  • Бүртгэлийн үнэ

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

  • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл.
  • Даатгалын гэрээт баталгааны эх хувь.
  • Цахим үнэмлэхний хуулбар
  • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тогтоосон акт материал.
  • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт.
  • Хохирлын үнэлгээний акт.
  • Бусад шаардлагатай материал
Эрсдэл Эрсдэл
Үндсэн эрсдэл Бусдын амь нас, эрүүл мэнд
Нэмэлт эрсдэл Бусдын эд хөрөнгө
Шүүхийн зардал
ДҮН
Эрсдэлүүд Эрсдэлүүд Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн Хагас боловсруулсан бүтээгдхүүн
Үндсэн Байгаль
Нэмэлт Галын
Ус алдалт
Хулгай, дээрмийн
ДҮН 0.0% 0.0% 0.0%
Хамгаалагдах эрсдэлүүд Хураамжийн хувь Хамгаалагдах хувь
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Галын эрсдэл 100%
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох 100%
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн 80%
6 Жижиг эд ангийн хулгай 100%
7 Их биеийн хулгай 70%
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн 90%
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн 50%
  Нийт  

Гишүүн нэвтрэх

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТСАН?