Эд хөрөнгийн даатгал
Иргэдийн даатгал

Эд хөрөнгийн даатгал

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Үл хөдлөх хөрөнгө.
 • Хөдлөх хөрөнгө.

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Үл хөдлөх хөрөнгө
 • Байгалийн
 • Цахилгааний
 • Сантехникийн
 • Далд монтажийн гэмтэл, сантехникийн далд шугамын гэмтэл
 • Галын
 • Усны
Хөдлөх хөрөнгө
 • Байгалийн
 • Хулгай дээрмийн
 • Усны
 • Цахилгааний
 • Тээвэрлэлтийн үеийн
 • Гадны хүчин зүйлс

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Даатгалын хураамжийг тооцохдоо тухайн даатгалын зүйлийн эрсдлийн түвшин, материалын бүтэц, хийц, зориулалтаас хамааруулан  харилцан тогтооно.

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Гэрчилгээний хуулбар
 • Тусгай зөвшөөрлийн гэрчилгээ
 • Регистрийн дугаар
 • Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Даатгуулагчийн өргөдөл.
 • Даатгалын баталгаа болон гэрээний эх хувь.
 •  Цахим үнэмлэхний хуулбар
 • Хохирлын зүйлийг тогтоосон акт материал.
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт.
 • СЗХ-ноос зөвшөөрөгдсөн ,эрх бүхий үнэлгээний байгууллагын акт.
 • Хохирлын орчинг харуулсан фото зураг.
 • Даатгалын тухай хуулийн 8.4 заасан дээрх материал
Эрсдэл Эрсдэл
Үндсэн эрсдэл Бусдын амь нас, эрүүл мэнд
Нэмэлт эрсдэл Бусдын эд хөрөнгө
Шүүхийн зардал
ДҮН
Эрсдэлүүд Эрсдэлүүд Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн Хагас боловсруулсан бүтээгдхүүн
Үндсэн Байгаль
Нэмэлт Галын
Ус алдалт
Хулгай, дээрмийн
ДҮН 0.0% 0.0% 0.0%
Хамгаалагдах эрсдэлүүд Хураамжийн хувь Хамгаалагдах хувь
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Галын эрсдэл 100%
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох 100%
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн 80%
6 Жижиг эд ангийн хулгай 100%
7 Их биеийн хулгай 70%
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн 90%
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн 50%
  Нийт  

Гишүүн нэвтрэх

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТСАН?