Өрхийн гишүүдийн гэнэтийн ослын хүртээмжтэй даатгал
Хүртээмжтэй даатгал

Өрхийн гишүүдийн гэнэтийн ослын хүртээмжтэй даатгал

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Өрхийн гишүүдийн гэнэтийн осол.

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Байгалийн
 • Гал түймэр, галд өртөх

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Даатгалын үнэлгээ 2 000 000 төгрөг хүртэл байна.
 • Өрхийн гишүүн тус бүрийн үнэлгээг тогтоохдоо энэхүү гэрээний 3.1 заасан үнэлгээг тухайн хаяг дээр бүртгэлтэй нийт гишүүдийн тоонд харьцуулан тооцно.
 • Даатгалын хураамжийн хэмжээ нь жилийн 25 200 , сарын 2 100 төгрөг хүртэл байна.

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Овог нэр
 • Төрсөн он сар өдөр
 • Регистерийн дугаар
 • Хаяг
 • Гэр бүлийн гишүүдийн нэрс 

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Эмчлүүлсэн тухай магадлагаа болон эмнэлгийн тодорхойлолт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон байнгын амбулаторын хяналтанд байсан бол үргэлжилсэн хугацаа, /Уг баримтанд даатгуулагчийн овог нэр, өвчний онош, эмчлүүлсэн хугацааг тодорхой зааж тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна/.
 • Даатгалын баталгаа,
 • Нөхөн төлбөр хүссэн өргөдөл.
 • Оршин суугаа хаягийн тодорхойлолт.
 • Даатгуулагчийн цахим үнэмлэхний хуулбар, дансны дугаар.
 • Мэргэжлийн байгууллагын дүгнэлт. (эмнэлгийн акт, эмчилгээний карт, цагдаагийн тодорхойлолт, онцгой байдлын комиссын акт)
Эрсдэл Эрсдэл
Үндсэн эрсдэл Бусдын амь нас, эрүүл мэнд
Нэмэлт эрсдэл Бусдын эд хөрөнгө
Шүүхийн зардал
ДҮН
Эрсдэлүүд Эрсдэлүүд Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн Хагас боловсруулсан бүтээгдхүүн
Үндсэн Байгаль
Нэмэлт Галын
Ус алдалт
Хулгай, дээрмийн
ДҮН 0.0% 0.0% 0.0%
Хамгаалагдах эрсдэлүүд Хураамжийн хувь Хамгаалагдах хувь
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Галын эрсдэл 100%
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох 100%
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн 80%
6 Жижиг эд ангийн хулгай 100%
7 Их биеийн хулгай 70%
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн 90%
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн 50%
  Нийт  

Гишүүн нэвтрэх

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТСАН?