Орон сууцны иж бүрэн даатгал
Иргэдийн даатгал

Орон сууцны иж бүрэн даатгал

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ ?

 • Даатгуулагчийн үл хөдлөх хөрөнгө /орон сууцны зориулалттай үл хөдлөх хөрөнгө/
 • Даатгуулагчийн хариуцлага

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ ?

 • Галын эрсдэл /гал түймэрт өртөх, гал алдах/
 • Усны /далд болон ил (сантехникийн) шугамын гэмтэл, ус алдалт
 • Байгалийн /газар хөдлөлт, хуй салхи, дээврээс борооны ус гоожих/

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ ?

Даатгалын үнэлгээ ба хураамж:
    
Д/д Даатгалын зүйл Үнэлгээ /төгрөгөөр/ Сарын хураамж Жилийн хураамж
1. Орон сууц 1250 000 1 500 18 000
 2.  Хариуцлагын даатгал 1250 000
 

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Даатгуулагчийн овог, нэр
 • Даатгуулагчийн регистрийн дугаар
 • Оршин суугаа хаяг
 • Даатгуулах гэж буй хөрөнгийн байршил, хаяг

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ ?

 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл
 • Даатгалын баталгааны эх хувь
 • Цахим үнэмлэхний хуулбар /Даатгуулагчийн хаяг таарахгүй тохиолдолд үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар/
 • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тогтоосон акт, хохирлын үнэлгээ 
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт
Эрсдэл Эрсдэл
Үндсэн эрсдэл Бусдын амь нас, эрүүл мэнд
Нэмэлт эрсдэл Бусдын эд хөрөнгө
Шүүхийн зардал
ДҮН
Эрсдэлүүд Эрсдэлүүд Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн Хагас боловсруулсан бүтээгдхүүн
Үндсэн Байгаль
Нэмэлт Галын
Ус алдалт
Хулгай, дээрмийн
ДҮН 0.0% 0.0% 0.0%
Хамгаалагдах эрсдэлүүд Хураамжийн хувь Хамгаалагдах хувь
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Галын эрсдэл 100%
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох 100%
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн 80%
6 Жижиг эд ангийн хулгай 100%
7 Их биеийн хулгай 70%
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн 90%
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн 50%
  Нийт  

Гишүүн нэвтрэх

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТСАН?