Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал
Иргэдийн даатгал

Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал

ХЭН ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Даатгалын зүйл гэдэгт өмгөөлөгчийн мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвараас шалтгаалан үйлчлүүлэгчид учирсан хохирол, зардлыг нөхөн төлөх зорилготой өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ өмнө хүлээх эд хөрөнгийн хариуцлагыг хэлнэ

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчийнхээ гаргасан хүсэлтийг хуульд заасан журмын дагуу хангаж ажиллаагүйгээс учирсан хохирол, зардал;
 • Өмгөөлөгч үйлчлүүлэгчдээ эрх зүйн буруу зөвлөгөө өгсөний улмаас учирсан хохирол, зардал;
 • Өмгөөлөгч мэргэжлийн мэдлэг, ур чадвар, өмгөөллийн үйл ажиллагаанд гаргасан алдааны улмаас, үйлчлүүлэгчид учруулсан хохирол, зардал.

 ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Хураамжийн хувь хэмжээг тухайн мэргэжлийн онцлог, даатгуулагчийн мэргэжлийн ур чадвар шалтгаалаад даатгагч даатгуулагч нар харилцан тохиролцоно.
  Даатгалын хэлбэр  Нийт үнэлгээ      (төгрөг)  Хураамжийн хувь Хураамжийн хэмжээ
(төгрөг)
 1    Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал      10 000 000           0.5%               50 000
2  Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал      20 000 000
            
         0.5%               100 000
3  Өмгөөлөгчийн хариуцлагын даатгал      30 000 000
            
         0.5%               150 000

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Даатгуулагчийн нэр
 • Дипломны дугаар.
 • Даатгуулагчийн регистрийн дугаар
 • Даатгуулагчийн хаяг, утасны дугаар, и-мэйл хаяг
 • Цахим үнэмлэх
 • Өмгөөлөлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрлийн дугаар

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл.
 • Даатгалын баталгааны эх хувь.
 • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тогтоосон акт материал.
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт.
 • Хохирлын үнэлгээний акт.
 • Шүүхийн шийдвэр.
 • Даатгалын тухай хуулийн 8.4 заасан дээрх материал
 • Цахим үнэмлэхний хуулбар
Эрсдэл Эрсдэл
Үндсэн эрсдэл Бусдын амь нас, эрүүл мэнд
Нэмэлт эрсдэл Бусдын эд хөрөнгө
Шүүхийн зардал
ДҮН
Эрсдэлүүд Эрсдэлүүд Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн Хагас боловсруулсан бүтээгдхүүн
Үндсэн Байгаль
Нэмэлт Галын
Ус алдалт
Хулгай, дээрмийн
ДҮН 0.0% 0.0% 0.0%
Хамгаалагдах эрсдэлүүд Хураамжийн хувь Хамгаалагдах хувь
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Галын эрсдэл 100%
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох 100%
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн 80%
6 Жижиг эд ангийн хулгай 100%
7 Их биеийн хулгай 70%
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн 90%
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн 50%
  Нийт  

Гишүүн нэвтрэх

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТСАН?