Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал
Иргэдийн даатгал

Жолоочийн хариуцлагын албан журмын даатгал

ХЭН ЗААВАЛ ДААТГУУЛАХ ЁСТОЙ ВЭ?

 • Тээврийн хэрэгслийн өмчлөгч бүр
 • Мэргэшсэн болон С, D ангиллын жолооч нар бүгд

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

Жолоочийн санамсар болгоомжгүй үйлдлийн улмаас үүссэн дор дурдсан эрсдэл:
 • Бусдын амь насанд учруулсан хохирол
 • Бусдын эрүүл мэндэд учруулсан хохирол
 • Бусдын эд хөрөнгөд учруулсан хохирол

ХАРИУЦЛАГЫН ХЭМЖЭЭ, СУУРЬ ХУРААМЖ

Хуулиар заасан үнэлгээ, хураамж А ангилал B ангилал С ангилал D ангилал Механизмын ангилал
Хариуцлагын хэмжээ (төгрөг) 5,000,000 5,000,000 10,000,000 10,000,000 5,000,000
Суурь хураамж 12,500 33,000 42,500 53,000 12,500

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Өмчлөгч, эзэмшигчийн мэдээлэл /Байгууллага бол гэрчилгээний хуулбар/
 • Тээврийн хэрэгслийн гэрчилгээн дэх шаардлагатай мэдээллүүд
 • Жолооны үнэмлэх 

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн даатгуулагчийн өргөдөл.
 • Даатгалын гэрээт баталгааны эх хувь.
 • Жолооний үнэмлэхний хуулбар
 • Хохирол гарсан шалтгаан, хохирлын зүйлийг тогтоосон акт материал.
 • Мэргэжлийн холбогдох байгууллагын гаргасан дүгнэлт, тодорхойлолт.
 • Хохирлын үнэлгээний акт.
 • Бусад шаардлагатай материал
Та даатгалынхаа хугацаа шалгах бол?
Эрсдэл Эрсдэл
Үндсэн эрсдэл Бусдын амь нас, эрүүл мэнд
Нэмэлт эрсдэл Бусдын эд хөрөнгө
Шүүхийн зардал
ДҮН
Эрсдэлүүд Эрсдэлүүд Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн Хагас боловсруулсан бүтээгдхүүн
Үндсэн Байгаль
Нэмэлт Галын
Ус алдалт
Хулгай, дээрмийн
ДҮН 0.0% 0.0% 0.0%
Хамгаалагдах эрсдэлүүд Хураамжийн хувь Хамгаалагдах хувь
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Галын эрсдэл 100%
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох 100%
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн 80%
6 Жижиг эд ангийн хулгай 100%
7 Их биеийн хулгай 70%
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн 90%
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн 50%
  Нийт  

Гишүүн нэвтрэх

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТСАН?