Гэнэтийн ослын даатгал
Иргэдийн даатгал

Гэнэтийн ослын даатгал

ЮУГ ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Иргэдийн хөдөлмөрийн чадвар түр хугацаагаар алдалт.
 • Иргэдийн тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолголт.
 • Иргэдийн нас баралт.

ЯМАР ЭРСДЭЛЭЭС ДААТГУУЛАХ ВЭ?

 • Бүх төрлийн гэнэтийн осол

ДААТГАЛЫН ХУРААМЖИЙГ ХЭРХЭН ТООЦООЛОХ ВЭ?

 • Даатгалын хураамжийн хэмжээг даатгуулагчын ажил мэргэжлийн зэргийг харгалзан үзэж тогтооно. /3-н ангилал/

ДААТГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТУУД

 • Овог нэр, байгууллага бол байгууллагын нэр
 • Төрсөн он сар өдөр
 • Регистерийн дугаар
 • Хаяг
 • Утас, факс, и-мэйл

НӨХӨН ТӨЛБӨР АВАХДАА ЯМАР МАТЕРИАЛ БҮРДҮҮЛЭХ ВЭ?

 • Эмчлүүлсэн тухай магадлагаа болон эмнэлгийн тодорхойлолт эмнэлэгт хэвтэн эмчлүүлсэн болон байнгын амбулторын хяналтанд байсан бол үргэлжилсэн хугацаа, /Уг баримтанд даатгуулагчийн овог нэр, өвчний онош, эмчлүүлсэн хугацааг тодорхой зааж тамга тэмдгээр баталгаажуулсан байна/.
 • Шаардлагатай гэж үзвэл эмнэлгийн эмчилгээний зардлын 10 хувийг төлсөн баримт, оношилгоо шинжилгээ хийлгэхээр заасан эмчлэгч эмчийн томилолт бүхий үндсэн баримт, лабораториос үзүүлсэн үйлчилгээний нэр төрөл, он, сар, өдөр тус бүрийн баримт.
 • Даатгалын гэрээт баталгааны эх хувь, нөхөн төлбөр олгохыг хүссэн өргөдөл.
 • Даатгуулагч гэнэтийн ослын улмаас тахир дутуугийн зэрэглэл тогтоолгосон бол эмч нарын зөвлөлгөөний шийдвэр, тахир дутуугийн дэвтрийн хуулбар.
Эрсдэл Эрсдэл
Үндсэн эрсдэл Бусдын амь нас, эрүүл мэнд
Нэмэлт эрсдэл Бусдын эд хөрөнгө
Шүүхийн зардал
ДҮН
Эрсдэлүүд Эрсдэлүүд Бараа, бэлэн бүтээгдхүүн Хагас боловсруулсан бүтээгдхүүн
Үндсэн Байгаль
Нэмэлт Галын
Ус алдалт
Хулгай, дээрмийн
ДҮН 0.0% 0.0% 0.0%
Хамгаалагдах эрсдэлүүд Хураамжийн хувь Хамгаалагдах хувь
1 Замын хөдөлгөөнд оролцох үеийн эрсдэл 100%
2 Байгалийн эрсдэл 100%
3 Галын эрсдэл 100%
4 Биет зүйл унах, түүнд оногдох 100%
5 Зориулалтын зогсоол гражид байх үеийн 80%
6 Жижиг эд ангийн хулгай 100%
7 Их биеийн хулгай 70%
8 Дурийн жолооч жолоодох үеийн 90%
9 Батлагдсан замын усан гармаар гарах үеийн 50%
  Нийт  

Гишүүн нэвтрэх

ШИНЭЭР БҮРТГҮҮЛЭХ

НУУЦ ҮГЭЭ МАРТСАН?